Februar 2014

Ikast-Brande Spildevand A/S ejes 100% af Ikast-Brande Kommune.
Spildevandsanlægget er opbygget omkring 4 renseanlæg og ca. 90 pumpestationer.

I nogle typer spildevand og specielt i forbindelse med lange trykledninger, udvikles der meget svovlbrinte.  Svovlbrinte forårsager lugtgener og er desuden en meget farlig luftart, der kan forårsage dødsulykker. Derudover er svovlbrinte meget aggressiv overfor både metal og beton – betonrørs levetid kan reduceres fra forventede 50-100 år til måske 5-10 år, hvis svovlbrinten får “frit spil”

Dansk Automation & Analyse har fået ordre på første af otte anlæg for automatisk dosering af jern klorid, hvor doseringsmængde reguleres i forhold til koncentration af svovlbrinte på udvalgte målepunkter.